FANDOM


国家化身是一个国家的人格化形象,通过拟人化或物像化的方式来代表一个国家。

详细信息及碲球各国化身

人物化身 编辑

苏锇 未知
铋联 未知
锰钴 氪络锁锶莉安塔拉
锡联 未知
锝国 哲曼妮娅
镆铎 镆铎铌斯
珐国 未知
钔联邦 未知
沃特 未知
植联 未知
钋星 未知

事物化身 编辑

苏锇 未知
铋联 未知
锰钴 青狼
锡联 未知
锝国 未知
镆铎 镆铎铌斯
珐国 未知
钔联邦 未知
沃特 未知
植联 未知
钋星 未知